สำรองการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
 1. โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมทั้งทำแบบคัดกรองด้านสุขภาพ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเดินทางมาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์
  1. การเข้าใช้ ห้องสมุด สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  2. การเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือคุณครูดูแล
 2. โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม ได้แก่
  1. กรอกแบบคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อ
  2. แสดงหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนล่วงหน้า
  3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  4. ลงทะเบียน check-in ก่อนเข้าใช้บริการ
  5. ปฏิบัติตามข้อแนะนำอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่
 3. โปรดปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม ได้แก่
  1. สวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
  2. หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนเข้าใช้บริการ ก่อนใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และก่อนหยิบจับหนังสือหรือสิ่งของต่าง ๆ
  3. รักษาระยะห่างและนั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ งดการเปลี่ยนที่นั่ง และการเคลื่อนย้ายเก้าอี้
  4. เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ขอความร่วมมือออกจากพื้นที่ตามที่กำหนด เพื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป
 4. ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในกรณีที่เห็นว่ามีความเสี่ยง

ข้อกำหนดนี้ เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนึ่ง ท่านมีสิทธิ์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท.

ข้าพเจ้ารับทราบข้อกำหนด และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

กลับสู่หน้าหลัก